ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2017 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2017 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4828.2 4098.4
Інші операційні доходи 2120 858.4 764.4
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5686.6 4862.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (4212.1) (3506.7)
Інші операційні витрати 2180 (1463.3) (1112)
Інші витрати 2270 (0) (86.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (5675.4) (4705.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 11.2 157.5
Податок на прибуток 2300 (2) (28.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 9.2 129.2

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.