ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2017 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 88006, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.I.Чурговича, будинок № 2

1. Баланс
на 01.01.2018

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1171.7 1117.2
первісна вартість 1011 3612.2 3632.5
знос 1012 (2440.5) (2515.3)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1171.7 1117.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 948.3 801.8
у тому числі готова продукція 1103 935 788.3
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 24.7 39.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 142.8 164
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 250.2 197.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.5 7.6
Витрати майбутніх періодів 1170 4.2 8
Інші оборотні активи 1190 49.6 63.9
Усього за розділом II 1195 1422.3 1282.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2594 2399.9


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий капітал 1410 1209.5 1162.2
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 780.1 816.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2260.6 2250.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 170.9 56.5
розрахунками з бюджетом 1620 5.1 16.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 5.4 0
розрахунками з оплати праці 1630 19.9 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 132.1 77
Усього за розділом III 1695 333.4 149.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2594 2399.9

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.