ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2017
Кворум зборів** 65.57
Опис Порядок денний :
1. Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради.
5. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора
6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016 р. та порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016р.
7. Вiдкликання членiв Наглядової ради у зв’язку з закiнченням термiну повноважень.
8. Обрання членiв Наглядової ради.
9. Вiдкликання Ревiзора Товариства у зв’язку з закiнченням термiну повноважень.
10 Обрання Ревiзора Товариства.Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.