ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ"Малтiком"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30777206
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03048, м. Київ, вул. Пшенична, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2409, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0498, 30.10.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту № 1-14, 23.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 23.01.2018 - 24.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10800