ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4098.4 5163.8
Інші операційні доходи 2120 764.4 632.4
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4862.8 5796.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3506.8) (4337.2)
Інші операційні витрати 2180 (1112) (1167)
Інші витрати 2270 (86.6) (131.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4705.4) (5635.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 157.4 160.5
Податок на прибуток 2300 (28.3) (28.9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 129.1 131.6

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.