ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 88006, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.I.Чурговича, будинок № 2

1. Баланс
на 01.01.2017

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1244.2 1171.7
первісна вартість 1011 3610 3612.2
знос 1012 (2365.8) (2440.5)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1244.2 1171.7
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1020.5 948.3
у тому числі готова продукція 1103 997.4 935
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11.7 24.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 223.1 142.8
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 257.1 250.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6.3 2.5
Витрати майбутніх періодів 1170 33.5 4.2
Інші оборотні активи 1190 35.8 49.6
Усього за розділом II 1195 1588 1422.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2832.2 2594


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий капітал 1410 1312.2 1209.5
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 657.5 780.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2240.7 2260.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 500 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 22.4 170.9
розрахунками з бюджетом 1620 1.6 5.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 3.4 5.4
розрахунками з оплати праці 1630 6.6 19.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 57.5 132.1
Усього за розділом III 1695 591.5 333.4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2832.2 2594

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.