ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 62.33
Опис Порядок денний :
1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.
3.Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 р. Прийняття рiшення
за результатами розгляду звiту Наглядової Ради.
4.Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв
Ревiзора.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015р. та порядку
розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк


Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.