ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5163.8 4927
Інші операційні доходи 2120 632.4 565.2
Інші доходи 2240 0 17.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5796.2 5509.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (4337.2) (4283.2)
Інші операційні витрати 2180 (1167) (1081.8)
Інші витрати 2270 (131.5) (120)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (5635.7) (5485)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 160.5 24.6
Податок на прибуток 2300 (28.9) (4.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 131.6 20.2

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.