ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників, осіб 14    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 88006, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.I.Чурговича, будинок № 2

1. Баланс
на 01.01.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1287.1 1244.3
первісна вартість 1011 3609.1 3610
знос 1012 (2322) (2365.8)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1287.1 1244.3
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 794.6 1020.5
у тому числі готова продукція 1103 774.3 997.4
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 20.4 11.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 234.7 223.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 258.2 257.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 35.2 6.3
Витрати майбутніх періодів 1170 20.2 33.5
Інші оборотні активи 1190 32.9 35.8
Усього за розділом II 1195 1396.1 1588
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2683.2 2832.2


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий капітал 1410 1326.9 1312.2
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 521.7 657.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2119.6 2240.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 500 500
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 24.1 22.4
розрахунками з бюджетом 1620 0 1.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0.2 3.4
розрахунками з оплати праці 1630 0 6.6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 39.4 57.7
Усього за розділом III 1695 563.6 591.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2683.2 2832.2

Примітки: Вiдсутнi.


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.