ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ №576148
3. Дата проведення державної реєстрації 28.06.1994
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 46059.3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 32.38727
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

46.1 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння,Наглядова рада, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Комiнвестбанк"
2) МФО банку 312248
3) Поточний рахунок 26000012000498
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає