ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 62.89
Опис Порядок денний : 1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради 4. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 р. та порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 р. 6. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 7. Вiдкликання та обрання Ревiзора. Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.