ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 62.89
Опис Порядок денний :

1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 р. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради
4. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 р. та порядку розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2012 р.

Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.