ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Спiчкей Омелян Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заст.голови правлiння Закарпатголовпостач займав посади: ст.майстер Хустського ДРСУ-92, зам начальника Хустського ДРСУ-92, начальник ППО, гл.iнженерУжгородської мiжгосп.дорожньо-будiвельн.органiзацiї, зам.нач.Закарпатснабзбут. Загальний стаж роботи - 45 рокiв.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Права та обов'язки визначенi статутом Товариства. Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства. Винагороду за звiтний рiк виплачено згiдно штатного розпису , винагороду в натуральнiй формi не отримував. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягався. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кирлик Iрина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1656
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади - бухгалтер, економiст-фiнансiст, нач.вiддiлу "Закарпатголовпостач", заст.голови Правлiння - начальник торгового комплексу ВАТ "Ужгородопторг". Загальний стаж роботи - 38 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї вiддповiдно Статуту Товариства. Винагороду за звiтний рiк виплачено згiдно штатного розпису , винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Член правлiння,головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Король Вiта Емерiхiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади: оператор ЕВМ Закарпатського управлiння обласної статистики, бухгалтер-економiст "Закарпатголовпостач", заст.головного бухгалтера "Ужгородопторг" .Загальний стаж роботи 23 роки.Займає посаду головного бухгалтера Товариства
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Головний бухгалтер Товариства. Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та посадової iнструкцiї. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Оплата працi згiдно штатного розпису пiдприємства .


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митричко Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заст. Голови правлiння ВАТ "Ужгородопторг", загальний стаж роботи - 22 р.Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює. На сьогоднiшнiй день працює на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ "Ужгородоптторг"
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шуфрич Iван Юлiєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1940
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор СП "Рокада" займав посади - заввiддiлом спортспоруд та мат.техн. постачання, гендиректор СП "Рокада", помiчник- консультант народного депутата України, голова Правлiння СП "Рокада", гендиректор СП "Рокада". Загальний стаж 55 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримував. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Лiля Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя". Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя"/Мiсцезнаходження ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя" м.Ужгород, наб.Незалежностi,11
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримувала. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя".Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Лiля Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя". Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя"/Мiсцезнаходження ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя" м.Ужгород, наб.Незалежностi,11
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримувала. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдно iнвестицiйна компанiя".Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Строчик Вiкторiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища,Львiвський ТЕI, економiст
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнженер 1 категорiї управлiння Закарпатголовопостач, займала посади - Ревiзор Райпо, продавець, завсекцiей №1 фiлiї Будинку меблiв м.Ужгорода, заст.голови кооперативу по комерцiї, товарознавець вiддiлу ресурсiв та оптової торгiвлi Закарпатголовпостач. Загальний стаж - 23 роки. Працює iнженером у ВАТ"Ужгороддпторг"
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення пр Ревiзора. Винагороду за виконання функцiй Ревiзора Товариства не отримувала в тому числi i в натуральнiй формi.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняСпiчкей Омелян Iвановичд/н, д/н, д/н16683.8024891668000
Заступник Голови правлiнняКирлик Iрина Федорiвнад/н, д/н, д/н16633.7910911663000
Член правлiння, Головний бухгалтерКороль Вiта Емерiхiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиМитричко Вiктор Петровичд/н, д/н, д/н50.0113985000
Член Наглядової радиШуфрич Iван Юлiєвичд/н, д/н, д/н440010.0305484400000
Член Наглядової ради (за дорученням)Попова Лiля Василiвнад/н, д/н, д/н000000
РевiзорСтрочик Вiкторiя Iванiвнад/н, д/н, д/н150.03419515000
Усього 7751 17.6697 7751 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.