ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.90.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8881 10253
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 21 47
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2 3
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 20 19
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (7470) (9079)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (16) (16)
Працівникам 105 (432) (474)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (220) (214)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (15) (25)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (201) (228)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (80) (88)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (46) (41)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 444 157
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 444 157
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 150 240
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (500) (240)
Сплачені дивіденди 350 (0) (12)
Інші платежі 360 (104) (137)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -454 -149
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -454 -149
Чистий рух коштів за звітний період 400 -10 8
Залишок коштів на початок року 410 10 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0 10

Примітки: Звіт про рух грошових коштів заповнено у відповідності до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4.


Керівник

 

(підпис)

Спічкей Омелян Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король Віта Емерихівна