ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.90.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8335 9820
Податок на додану вартість 015 1386 1610
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 19 161
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6930 8049
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6123 7149
Валовий:
прибуток 050 807 900
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 518 514
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 221 244
Витрати на збут 080 890 931
Інші операційні витрати 090 4 17
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 210 222
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 19 25
Фінансові витрати 140 104 137
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 125 110
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 26 26
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 99 84
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 99 84
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 231 238
Витрати на оплату праці 240 537 578
Відрахування на соціальні заходи 250 194 208
Амортизація 260 84 84
Інші операційні витрати 270 69 84
Разом 280 1115 1192

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 43866 43866
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 43866 43866
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2.25687 1.9149
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 1.9149 1.9149
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: За наслідками господарської діяльності за 2012 рік отримало 99,0 тис.грн. прибутку. Станом на 31.12.2012 року невикористані прибутки досягли 329,0 тис.грн., що підтверджуються даними бухгалтерського обліку.


Керівник

 

(підпис)

Спічкей Омелян Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король Віта Емерихівна