ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: 1410 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: 1420 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
1423 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 0
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0
З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з них: пшениця 1511 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
свиней 1532 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0

Керівник

 

(підпис)

Спічкей Омелян Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король Віта Емерихівна