ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.04.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.90.0
Середня кількість працівників 34    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88000, м.Ужгород, вул.Чурговича,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1356 1353
первісна вартість 031 3468 3517
знос 032 2112 2164
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 56 56
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1412 1409
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 15 16
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 1016 842
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 167 90
первісна вартість 161 167 90
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 293 267
за виданими авансами 180 71 30
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 53 50
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 10 0
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 38 33
Усього за розділом II 260 1663 1328
III. Витрати майбутніх періодів 270 52 65
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 3127 2802


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 46 46
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1679 1679
Резервний капітал 340 225 225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 242 329
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2192 2279
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 500 150
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 229 252
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 90 30
з бюджетом 550 0 1
з позабюджетних платежів 560 1 1
зі страхування 570 0 13
з оплати праці 580 0 15
з учасниками 590 53 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 62 61
Усього за розділом IV 620 935 523
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3127 2802
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Основою для заповнення балансу служать бухгалтерськi записи про залишки (сальдо) на кiнець звiтного перiоду на синтетичних рахунках Плану рахункiв. Усi цi записи пiдтвердженi первинними документами i вiдображають узагальнену iнформацiю про активи, капiтал i зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Капiтал пiдприємства являє собою чистi активи, а саме ту частину активiв, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов*язань (власний капiтал).


Керівник

 

(підпис)

Спічкей Омелян Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король Віта Емерихівна