ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 61.47
Опис Порядок денний :

1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р..
4. Звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2011 р..
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 р. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 р.
Всі питання порядку денного розглянуті, обговорені та прийняті рішення.