ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

УКРАЇНА
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА " УКРАУДИТЛЕГПРОМ"

01033,м.Київ, Свідоцтво № 0366 від 26.01.2001р. р/р 26001300031361
вул.Саксаганського,77 свідоцтво № 2650020842 про сплату АКБ "Форум"
тел./факс (044)2897365 єдиного податку код: 21626293

№ 58/56 11 лютого 2013 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про відповідність фінансової звітності
та результатів діяльності приватного акціонерного товариства
" Ужгород оптторг""
за 2012 рік


Основні відомості про аудиторську фірму.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Украудитлегпром" діючого на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр субєктів
аудиторської діяльності № 0366, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98, дію якого продовжено до 30 листопада 2015 р., в особі генерального директора Воропай Петра Дмитровича /сертифікат серії А № 000262, виданий рішенням Аудиторської палати України від 31 січня 2008 р.№ 186/1 термін чинності сертифіката продовжено до17 лютого 2013 р. за рішенням АПУ від 31.01.2008/. Юридична адреса: 01033.м. Київ, вул. Саксаганського, 77, телефон/факс № 044-289-73-65.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту емітента-Приватного Акціонерного Товариства "Ужгород оптторг"

Відповідно до договору № 7 від 11 лютого 2013 року Аудиторська фірма "Украудитлегпром" провела аудиторську перевірку про достовірність фінансової звітності за 2012 рік Приватного Акціонерного товариства "Ужгородоптторг" відповідно до установчих документів та бухгалтерських регістрів станом на 31 грудня 2012 року.
Перевірка проведена відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок " (3480-ІV), "Про господарські товариства" (1576-12), " Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР),"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14), "Про аудиторську діяльність (3125-12), Міжнародних стандартів аудиту № 700, 701, 720, 800, Закону України "Про інститути спільного інвестування ( пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 р. №2299-ІІІ, "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подають до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів та професійними учасниками фондового ринку" затверджене рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 .01.2007 за № 53/13320, та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудитором перевірено банківські та засновницькі документи по формуванню статутного капіталу та пайового капіталу. Перевірка проводилася 11 лютого 2013 року .


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА№ п/п
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
1 Повна назва Приватне акціонерне товариство
" Ужгородоптторг"
2 Код за ЄДРПОУ 20431713
3 Місцезнаходження 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород,
вул.. Чурговича ,2
4 Дата реєстрації 31 січня 1997 року розпорядженням № 27 Ужгородського міськвиконкому
5 Дати внесення змін до установчих документів 15 травня 1998 року № 176
16 червня 2000 року № 256
28 березня 2002 року
нова редакція
13 серпня 2004 року
нова редакція
18 травня 2011 року
реєстраційний номер 13241050001000076
розпорядженнями Ужгородського міськвиконкому
6 Основні види діяльності Інші вид оптової торгівлі. Оптова торгівля будівельними матеріалами. Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо - технічного та культурного призначення . Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту. Складування .
7 Кількість засновників Держава в особі Закарпатського регіонального відділення фонду Державного майна України.
8 Частка засновника у статутному капіталі
0,00
9 Місцезнаходження засновника 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул..Собранецька,60, тел.3-71-93
10 Телефон ( 031) 66-06-60
Розкриття інформації, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та вартість цінних паперів товариства.


У звітному періоді на підприємстві не траплялися істотні факти визначені частиною першою статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок", які могли б вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
Кредити на протязі року товариство не залучало.
Опис обсягу аудиторської перевірки.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Думка визначається відповідно вимог Закону України " Про аудиторську діяльність " і Міжнародних стандартів аудиту та національних стандартів аудиту в Україні.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики , прийнятих облікових оцінок , зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятим в Україні, а це зокрема;
- Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку .
- Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокремата Міжнародних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.
- Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
- Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
- Сплати товариством статутного капіталу у встановлені законодавством терміни.
-Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибитку.
-Розкриття інформації про дії, які відбувалися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансового господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Перелік перевіреної фінансової інформаціїї.
Для перевірки були надані такі документи:
- Баланс на 31.12.2012 р.
- Звіт про фінансові результати за 2012 р.
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.
- Звіт про власний капітал за 2012 р.
- Примітки до фінансової звітності за 2012 р.
-головна книга за 2012 р.;
-Статут.
-Свідоцтво про реєстрацію підприємства;
-Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій;
-Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі;
-Реєстр акціонерів.
Під час перевірки бухгалтерської звітності використовувався вибірковий принцип та метод тестування, зроблені дослідження доказів на обгрунтування інформації, розкритої у фінансовому звіті. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно з П(С) БО України.
Фінансова звітність підприємства станом на 31 грудня 2012 року складена відповідно до облікової політики підприємства і у всіх аспектах в цілому відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Відповідальність за достовірність та повноту стосовно зазначеної фінансової звітності. наданої для аудиту, несе керівництво підприємства ПрАТ "Ужгородоптторг".

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства . Відповідність управлінського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів , які не містять суттєвих та викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок , які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Думка визначається відповідно вимог Закону України " Про аудиторську діяльність " і Міжнародних стандартів аудиту та національних стандартів аудиту в Україні.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики , прийнятих облікових оцінок , зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятим в Україні.


Розкриття інформації за видами активів
відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:
1.Облік основних фондів
Облік основних фондів в основному відповідають критеріям визнання за П(С)БО № 7 "Основні фонди".
Залишкова вартість основних фондів станом на 01.01.2012 року склала 1353,0 тис.грн., рівень зносу досяг 60,9 %.
За звітний рік товариством інвестовано в придбання основних засобів 49,0 тис. грн. .
Згідно наказу № 80 від 02.12.12 року товариством проведена інвентаризація основних засобів та залишків товарно-матеріальних цінностей.
2. Фінансові інвестиції
На протязі 2012 року ПрАТ не проводило інвестування фінансів та майна .
3. Облік запасів.
Облік запасів проводився у відповідності до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".
Станом на 01.01.2013 року на складах накопичено запасів на 858.0 тис.грн., з них товари - 842.0 тис.грн.
4. Облік витрат виробництва
Склад витрат та порядок розподілу загальновиробничих витрат проведені у відповідності до вимог обліку витрат до П(С)БО № 16.
5. Дебіторська заборгованість
Облік дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до вимог П(С)БО №10 " Дебіторська заборгованість ".
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2013 року склала 437.0 тис. грн., інша дебіторська заборгованість склала 500 тис.грн.
Думка аудитора відносно обліку активів товариства позитивна .

Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:

Облік кредиторської заборгованості ведеться у відповідності до вимог П(С)БО № 11 " Кредиторська заборгованість".
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013року склала 523 тис. грн.. Найбільш питому вагу кредиторської поточної заборгованості за станом 01.01.2013 оку займає заборгованість за отримані роботи, товари і матеріали 252 тис.грн..
Непогашена заборгованість за короткостроковими позиками банку станом на 31.12.2011 року склала 150.0 тис.грн.
Думка аудитора відносно зобов'язань товариства позитивна.

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:
Розмір власного капіталу станом на 01.01.2012 року визначився наступним чином :
- Статутний капітал склав 46,0 тис.грн., це на рівні попереднього року.
- Інший додатковий капітал - 1679,0 тис.грн.
- Резервний капітал - 225,0 тис.грн.
- Нерозподілений прибуток склав 329.0.грн.
Думка аудитора відносно власного капіталу умовно - позитивна .

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Товариством по підсумках 2012 року витримані вимоги законодавства відповідності вартості чистих активів та власного капіталу.
Думка аудитора відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства позитивна.

Сплата Статутного капіталу

Розміщення акцій та сплата первинного Статутного фонду було проведено згідно наказу районного відділення ФДМУ від 14.10.1996 року №3/994 та плану розміщення акцій за приватизаційні майнові сертифікати та готівкові кошти.
Закінчення процесу приватизації засвідчено наказом № 09-06/307 регіональним відділенням ФДМУ від 31.10.2002 року.
Заявлений та сформований Статутний капітал становить 46059,30 грн, який поділений на 43866 простих іменних акцій номінальною вартістю1,05 грн. кожна між 69 акціонерами. З них 67 акціонерів - фізичні особи і дві юридичні особи, з них один номінальний утримувач.
Частка в статутному фонді
Акціонери Кількість акцій Сума, грн.. Частка у стат.
Фонді %
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ :
1.ПАК Всеукраїнський депозитарій цінних паперів . 04107,м.Київ, вул. Тропініна , 7г
2.ТОВ "Західна інвестиційна компанія " ,
88000, м.Ужгород, наб.Незалежності, 11


1420719625


14917,3520606,25


32,3944,74
ФІЗИЧНІ ОСОБИ 67 10034 10535,70 22,87
Всього 43866 46059,30 100,00
Товариство 18 травня 2012 року зареєструвало нову редакцію Статуту згідно якого перетворене з відкритого у приватне акціонерне товариство, Статутний капітал змін не зазнало.
Думка аудитора відносно сплати Статутного капіталу - Статутний капітал сплачений повністю .

Дотримання вимог ліквідності .
Показники
платіжоспроможності та фінансової стабільності
ПрАТ " Ужгородоптторг "
за 2012рік
№ п/п Показники Коефіцієнти
на 31.12.12 р. Норматив
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0 0,25-0,5
2 Коефіцієнт загальної ліквідності 3.38 1,0-2,0
3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,701 0,25-0,5
4 Коефіцієнт структури капіталу 0,23 0,5-1,0
5 Коефіцієнт покриття власними оборотними засобами
2.54
> 0
6 Коефіцієнт рентабельності активів 0 > 0
Коефіцієнти абсолютної ( 0,011 ) ліквідності свідчить про відсутність коштів на розрахунковому рахунку для своєчасного погашення корострокових поточних зобов'язань на кінець року.
Коефіцієнт загальної ліквідності ( 1,779 ) підтверджує достатність оборотних коштів необхідних з метою погашення кредиторської короткострокової заборгованості за рахунок накопичення залишків запасів на складах ПрАТ.
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,701 при нормативі 0,25-0,5 свідчить про незалежність товариства від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності. Тому що, станом на 01.01.2012 року наявний власний капітал повністю забезпечений накопиченими необоротними і оборотними активами.
Коефіцієнт структури капіталу ( 0,23 ) свідчить про забезпечення товариства власними оборотними засобами і незалежність від залученого капіталу.
Коефіцієнт покриття власними оборотними засобами ( 2.54) свідчить про забезпеченість власними оборотними засобами.
Коефіцієнт рентабельності активів ( 0 ) показує співвідношення фінансового результату від господарської діяльності до активів товариства. Підсумки госпдіяльності свідчить про нерентабельність використання активів.
Думка аудитора, що таке положення забезпечує фінансову незалежність ПрАТ і зменшує ризик кредиторів по відношенню по довгострокових, так і по поточних зобов'язаннях .

Іпотечне покриття іпотечних облігацій

На протязі 2012 року іпотечні облігації відсутні.

Розкриття інформації щодо чистого прибутку .

Фінансові результати по наслідках господарської діяльності визначені у відповідності до вимог Наказу МінФіну України від 30.11.99 р. № 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування ".
Перевіркою підтверджується , що по наслідках госпдіяльності ПрАТ за 2012 рік отримало 99 тис.грн. прибутку. Станом на 31.12.2012 року невикористані прибутки досягли 329 тис.грн., що підтверджуються даними бухгалтерського обліку.
Думка аудитора щодо визначення обсягу фінансового результату позитивна.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

Товариство не проводило випуск цінних паперів.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 25/07/1/11 від 07.06.2011 року.
У відповідності до вимог Закону України " Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-У1 ( розділ 1У ст..20 п.2) для переведення випуску акцій в бездокументарну форму вибрано :
- депозитарій- кореспондент : ПАТ " Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" м.Київ, 04107, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
- зберігач - ПАТ "Комерційний інвестиційний банк", м.Ужгород , вул. Гойди ,312248
Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами

Станом на 01.01.2012 року відсутня заборгованість за цінними паперами.

Активи недержавних пенсійних фондів

Відсутні активи недержавних пенсійних фондів.

Висновок.

На думку проведеної аудиторської перевірки фінансового звіту ПрАТ "Ужгородоптторг"", звітність в усіх суттєвих аспектах достовірна, та повно надає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р., згідно встановлених вимог чинного законодавства бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Господарсько-фінансова діяльність приватного акціонерного товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України, та принятій обліковій політиці в товаристві. Система бухгалтерського обліку, прийнята у Товаристві відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан Товариства, що перевіряється за результатами операцій за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012р.
Фінансову звітність ПрАТ "Ужгородоптторг" за рік, що закінчується 31.12.2012р.з валютою балансу 2802 тис.грн. підтверджуємо.
Генеральний директор
ТОВ "Аудиторська фірма
Украудитлегпром" сертифікат
серії А№000262 виданий рішенням
Аудиторської палати
України за № 186/1
від 17.02.2008 р П.Д.ВОРОПАЙ

Аудитор М.В.НАГОРОДНА