ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1356 1353 0 0 1356 1353
будівлі та споруди 1222 1188 0 0 1222 1188
машини та обладнання 71 84 0 0 71 84
транспортні засоби 40 56 0 0 40 56
інші 23 25 0 0 23 25
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1356 1353 0 0 1356 1353
Опис Основнi засоби є власними.Залишкова вартість основних фондів станом на 01.01.2013 року склала 1353,0 тис.грн., рівень зносу досяг 59,6 %.
За звітний рік товариством інвестовано в придбання основних засобів 81,0 тис. грн. .
Процент зносу по групам: - будiвлi та споруди 53,2% - машини та обладнання 82,7% - траспортнi засоби 76,9% - iншi 85,5% Орендованих основних засобiв немає. Здано в оренду основних засобiв на суму - 235,2 тис.грн. без права викупу. Обмежень на використання основних засобiв не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2279 2192
Статутний капітал (тис.грн.) 46 46
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 46 46
Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2233 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2233 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.