ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Спічкей Омелян Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

05.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20431713
1.4. Місцезнаходження д/н, Закарпатська область, д/н, м.Ужгород, 88000, вул.Чурговича,2
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-08-48, 66-07-29
1.6. Електронна поштова адреса емітента at42@atrep.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

75, Бюлетень цінні папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

19.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

uzhopttorg.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.04.2013

(дата)