ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
27.04.2011
61.4700000
Порядок денний :
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009-2010 рр. Та основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2011 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009-2010 рр..
4. Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод, висновок ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2009-2010 рр.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2009-2010 рр.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2009-2010 рр.
7. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування ВАТ "Ужгородоптторг" згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
10. Приведення до вимог закону про АТ органiв управлiння Товариства.
11. Про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Ужгородоптторг" з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю:
" обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
" обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй;
" визначення дати припинення ведення реєстру.
" Про припинення дiї договору на ведення реєстру , укладеного з реєстроутримувачем ТОВ "Ясени"
" Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
" Затвердження порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.