ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Спiчкей Омелян Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
19.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 20431713
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район
     Поштовий індекс 88000
     Населений пункт м.Ужгород
     Вулиця, будинок вул.Чурговича,2
     Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-08-48, 66-07-29
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
    Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень Цiннi папери України 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація uzhopttorg.pat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)