ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 20
Накопичена амортизація 012 20
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 13941356
Первісна вартість 031 34523468
Знос 032 20582112
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 5656
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 14501412
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 1415
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 11511016
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 81167
первісна вартість 161 81167
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 336293
за виданими авансами 180 5671
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4653
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 210
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 2738
Усього за розділом ІІ 260 17131663
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2452
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 31873127

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 4646
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 16921679
Резервний капітал 340 225225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 175242
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 21382192
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 500500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 399229
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 2890
з бюджетом 550 00
з позабюджетних платежів 560 11
зі страхування 570 00
з оплати праці 580 00
з учасниками 590 4953
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 7262
Усього за розділом IV 620 1049935
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 31873127


ПІБ керівника Спiчкей Омелян Iванович
ПІБ головного бухгалтера Король Вiта Емерихiвна
Примітки:
Основою для заповнення балансу служать бухгалтерськi записи про залишки (сальдо) на кiнець звiтного перiоду на синтетичних рахунках Плану рахункiв. Усi цi записи пiдтвердженi первинними документами i вiдображають узагальнену iнформацiю про активи, капiтал i зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Капiтал пiдприємства являє собою чистi активи, а саме ту частину активiв, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов*язань (власний капiтал).