ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1394.000  1356.000   0.000  0.000  1394.000   1356.000
  - будівлі та споруди  1283.000  1222.000  0.000  0.000  1283.000   1222.000
  - машини та обладнання  61.000  71.000  0.000  0.000  61.000  71.000
  - транспортні засоби  24.000  40.000  0.000  0.000  24.000  40.000
  - інші  26.000  23.000  0.000  0.000  26.000  23.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1394.000  1356.000  0.000  0.000  1394.000  1356.000
Опис:  Основнi засоби є власними.Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2012 року склала 1356,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 59,6 %.
За звiтний рiк товариством iнвестовано в придбання основних засобiв 46,0 тис. грн. .
Процент зносу по групам: - будiвлi та споруди 53,2% - машини та обладнання 82,7% - траспортнi засоби 76,9% - iншi 85,5% Орендованих основних засобiв немає. Здано в оренду основних засобiв на суму - 235,2 тис.грн. без права викупу. Обмежень на використання основних засобiв не має.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2192.000 2138.000
46.000 46.000
46.000 46.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2146 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2146 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.