ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство створене шляхом перетворення державного пiдприємства матерiального забезпечення "УЖГОРОДОПТТОРГ" Закарпатської товарно - сировиної компанiї "3акарпатголовпостач" Держкомресурсiв України. Перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство шляхом корпоратизацiї вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р. Основною метою та завданням товариства є: - забезпечення матерiально - технiчними ресурсами державних програм; - найбiльш повне задоволення програм споживачiв регiону шляхом оптової торгiвлi, роздрiбного продажу населенню продукцiї виробничого призначення та товарiв народного споживання; - надання рiзних торгово- посередницьких послуг. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2011 р. перейменовано в Приватне акцiонерне товариство"Ужгородоптторг"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Представництв та фiлiй ПрАТ "УЖГОРОДОПТТОРГ" немає. Товариство користується: - земельною дiлянкою плошею 4,64 га; - вiдкритими та закритими складськими примiщеннями загальною площею 17,2 тис. кв. м; - пiд'їздними колiями довжиною 2,1 км; - адмiнiстративно - побутовим корпусом площею 640 кв. м. що повнiстю забезпечує бiзнес - програми. Органiзацiйна структура ПрАТ "УЖГОРОДОПТТОРГ" складається з наступних структурних пiдроздiлiв: -правлiння Товариства; -бухгалтерсько - фiнансовий вiддiл; -торговий комплекс "Ужгородопторг
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика пiдприємства визначена наказом № 6 вiд 14.02.2000р. та була незмiною на протязi всього звiтнього перiоду. Бухгалтерський облiк ведеться по журнально -ордернiй системi вiдповiдно до Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiй про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiгшту, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджиних наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. та зареєстрованого в Мiнюстi України 21. i 2.1999р. за № 892I418. Органiзацiя бухоблiку вiдповiдає вимогам П(С)БО № 1 та iнших нормативних документiв з цих питань.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi
та результатiв дiяльностi приватного акцiонерного товариства
"Ужгород оптторг"
за 2011 рiк

м.Ужгород 05 квiтня 2012 року

№ пIп
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
1 Повна назва Приватне акцiонерне товариство
" Ужгородоптторг"
2 Код за ЄДРПОУ 20431713
3 Мiсцезнаходження 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород,
вул.. Чурговича ,2
4 Дата реєстрацiї 31 сiчня 1997 року розпорядженням № 27 Ужгородського мiськвиконкому
5 Дати внесення змiн до установчих документiв 15 травня 1998 року № 176
16 червня 2000 року № 256
28 березня 2002 року
нова редакцiя
13 серпня 2004 року
нова редакцiя
18 травня 2011 року
реєстрацiйний номер 13241050001000076
розпорядженнями Ужгородського мiськвиконкому
6 Основнi види дiяльностi Iншi вид оптової торгiвлi. Оптова торгiвля будiвельними матерiалами. Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо - технiчного та культурного призначення . Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами i склом. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту. Складування .
7 Кiлькiсть засновникiв Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення фонду Державного майна України.
8 Частка засновника у статутному капiталi
0,00
9 Мiсцезнаходження засновника 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул..Собранецька,60, тел.3-71-93
10 Телефон ( 031) 66-06-60

Перевiрка справедливостi та достовiрностi вiдображення iнформацiї фiнансової звiтностi за 2011 рiк приватного акцiонерного товариства " Ужгородоптторг" проведена згiдно договору № А12 вiд 30 березня 2012 року Аудиторською фiрмою " IСТИНА" , свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1830 вiд 02.03.2006 року, виданого рiшенням № 1603 Аудиторської палати України строком дiї до 02.03.2011 року.

Перевiрка почата 30.03.2012 року та закiнчена 05.04.2012 року.

До перевiрки представленi наступнi документи: Статут товариства, головна книга за 2011 рiк, фiнансова звiтнiсть ( баланс, звiт про фiнансовi результати, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтка до рiчної фiнансової звiтностi) за 2011 рiк, облiк основних фондiв, нарахування амортвiдрахувань, обiгово - сальдовi вiдомостi, матерiали iнвентаризацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства . Вiдповiднiсть управлiнського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , якi не мiстять суттєвих та викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок , якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Думка визначається вiдповiдно вимог Закону України " Про аудиторську дiяльнiсть " i Мiжнародних стандартiв аудиту та нацiональних стандартiв аудиту в Українi.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики , прийнятих облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятим в Українi.

Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є :
- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-ХП iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України вiд 14.03.1995 року № 81I95-ВР, вiд 02.02.1996 року № 54I96-ВР;вiд 15,05.2003 р. № 762-1У, вiд 24.06.2004 року № 1863-1У; вiд 06.07.05 року № 2738-1У; вiд 15.12.2005 р. № 3202-1У, вiд 19.01.2006 р. № 3370-1У;вiд 14.09.06 року № N140-V;
- Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту , надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення " , № 701 " Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 705 " Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", № 720 " Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти";
- Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України " Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, яка подаються до Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку " вiд 19.12.2006 року № 1528, зареєстроване в Мiнюстi України 23.01.2007 року № 53I13320; вiд 19.12.2006 року № 1591, зареєстрованого в Мiнюстi 05.02.2007 року; рiшення Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.01.2008 року № 69; вiд 29.09.2011 року № 1360, зареєстроване в
Мiнюстi України вiд 28.11.2011 року № 1358I20096;
- Вимог Закону України № 996-Х1У вiд 16.07.1999 року " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України;
- Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
З метою виконання вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360 та положення про розкриття iнформацiї емiтентам цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1591 аудитором за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття фiнансової звiтностi виконанi наступнi процедури:
- Iнформацiї вiдповiднiсть облiку активiв вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- Iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- Iнформацiя про власний капiтал;
- Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
- Сплати Товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни;
- Iнформацiї щодо обсягу фiнансового результату;
- Iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово - господарський стан Товариства та привести до значної змiни вартостi цiнних паперiв.
Проведенi аудитором процедури перевiрки не ставили мету проведення повної та суцiльної перевiрки системи внутрiшнього контролю для визначення всiх можливих недолiкiв.

Аудиторська фiрма вважає за можливе висловити думку , що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк , у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень ( стандартiв ) бухгалтерського облiку та законодавчих актiв України
Прийнята полiтика бухгалтерського облiку та її незмiннiсть в основному вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i в цiлому достовiрно вiдображає фактичне фiнансове становище на 01.01.2012 року по результатах операцiй за перiод з 01.01.2011 року до 31 .12.2011 року.
Думка аудитора щодо фiнансових звiтiв позитивна .

Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:
1.Облiк основних фондiв
Облiк основних фондiв в основному вiдповiдають критерiям визнання за П(С)БО № 7 "Основнi фонди".
Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2012 року склала 1356,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 60,9 %.
За звiтний рiк товариством iнвестовано в придбання основних засобiв 46,0 тис. грн. .
За 2011 рiк реалiзовано основних засобiв первинною вартiстю 30,0 тис.грн. , знос яких становить 100,0 %.
Згiдно наказу № 80 вiд 02.12.10 року товариством проведена iнвентаризацiя основних засобiв та залишкiв товарно-матерiальних цiнностей.
2. Фiнансовi iнвестицiї
На протязi 2011 року ПрАТ не проводило iнвестування фiнансiв та майна .
3. Облiк запасiв.
Облiк запасiв проводився у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".
Станом на 01.01.2012 року на складах накопичено запасiв на 1031,0 тис.грн., з них товари - 1016,0 тис.грн.
4. Облiк витрат виробництва
Склад витрат та порядок розподiлу загальновиробничих витрат проведенi у вiдповiдностi до вимог облiку витрат до П(С)БО № 16.
5. Дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №10 " Дебiторська заборгованiсть ".
Дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2012 року склала 167,0 тис. грн., iнша дебiторська заборгованiсть склала 53,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно облiку активiв товариства позитивна .

Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 11 " Кредиторська заборгованiсть".
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2012 року склала 935,0 тис. грн.. Найбiльш питому вагу кредиторської поточної заборгованостi за станом 01.01.2012 року займає заборгованiсть за отриманi роботи, товари i матерiали 229,0 тис.грн., що складає 24,5 %.
Непогашена заборгованiсть за короткостроковими позиками банку станом на 31.12.2011 року склала 500,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно зобов'язань товариства позитивна.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:
Розмiр власного капiталу станом на 01.01.2012 року визначився наступним чином :
- Статутний капiтал склав 46,0 тис.грн., це на рiвнi попереднього року.
- Iнший додатковий капiтал - 1679,0 тис.грн.
- Резервний капiтал - 225,0 тис.грн.
- Нерозподiлений прибуток склав 242,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно власного капiталу умовно - позитивна .

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Товариством по пiдсумках 2011 року витриманi вимоги законодавства вiдповiдностi вартостi чистих активiв та власного капiталу.
Думка аудитора вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства позитивна.

Сплата Статутного капiталу

Розмiщення акцiй та сплата первинного Статутного фонду було проведено згiдно наказу районного вiддiлення ФДМУ вiд 14.10.1996 року №3I994 та плану розмiщення акцiй за приватизацiйнi майновi сертифiкати та готiвковi кошти.
Закiнчення процесу приватизацiї засвiдчено наказом № 09-06I307 регiональним вiддiленням ФДМУ вiд 31.10.2002 року.
Заявлений та сформований Статутний капiтал становить 46059,30 грн, який подiлений на 43866 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,05 грн. кожна мiж 69 акцiонерами. З них 67 акцiонерiв - фiзичнi особи i двi юридичнi особи, з них один номiнальний утримувач.
Частка в статутному фондi
Акцiонери Кiлькiсть акцiй Сума, грн.. Частка у стат.
Фондi %
ЮРИДИЧНI ОСОБИ :
1.ПАК Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв . 04107,м.Київ, вул. Тропiнiна , 7г
2.ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя " ,
88000, м.Ужгород, наб.Незалежностi, 11


1420719625


14917,3520606,25


32,3944,74
ФIЗИЧНI ОСОБИ 67 10034 10535,70 22,87
Всього 43866 46059,30 100,00
Товариство 18 травня 2012 року зареєструвало нову редакцiю Статуту згiдно якого перетворене з вiдкритого у приватне акцiонерне товариство, Статутний капiтал змiн не зазнало.
Думка аудитора вiдносно сплати Статутного капiталу - Статутний капiтал сплачений повнiстю .

Дотримання вимог лiквiдностi .
Показники
платiжоспроможностi та фiнансової стабiльностi
ПрАТ " Ужгородоптторг "
за 2011 рiк
№ пIп Показники Коефiцiєнти
на 31.12.11 р. Норматив
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,011 0,25-0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,779 1,0-2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,701 0,25-0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу 0,427 0,5-1,0
5 Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами
1,805
> 0
6 Коефiцiєнт рентабельностi активiв -0,027 > 0
Коефiцiєнти абсолютної ( 0,011 ) лiквiдностi свiдчить про вiдсутнiсть коштiв на розрахунковому рахунку для своєчасного погашення корострокових поточних зобов'язань на кiнець року.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ( 1,779 ) пiдтверджує достатнiсть оборотних коштiв необхiдних з метою погашення кредиторської короткострокової заборгованостi за рахунок накопичення залишкiв запасiв на складах ПрАТ.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,701 при нормативi 0,25-0,5 свiдчить про незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування господарської дiяльностi. Тому що, станом на 01.01.2012 року наявний власний капiтал повнiстю забезпечений накопиченими необоротними i оборотними активами.
Коефiцiєнт структури капiталу ( 0,427 ) свiдчить про забезпечення товариства власними оборотними засобами i незалежнiсть вiд залученого капiталу.
Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами ( 1,805 ) свiдчить про забезпеченiсть власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв ( -0,027 ) показує спiввiдношення фiнансового результату вiд господарської дiяльностi до активiв товариства. Пiдсумки госпдiяльностi свiдчить про нерентабельнiсть використання активiв.
Думка аудитора, що таке положення забезпечує фiнансову незалежнiсть ПрАТ i зменшує ризик кредиторiв по вiдношенню по довгострокових, так i по поточних зобов'язаннях .

Iпотечне покриття iпотечних облiгацiй

На протязi 2011 року iпотечнi облiгацiї вiдсутнi.

Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку .

Фiнансовi результати по наслiдках господарської дiяльностi визначенi у вiдповiдностi до вимог Наказу МiнФiну України вiд 30.11.99 р. № 291 "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування ".
Перевiркою пiдтверджується , що по наслiдках госпдiяльностi ПрАТ за 2011 рiк отримало 84,0 тис.грн. прибутку. Станом на 31.12.2011 року невикористанi прибутки досягли 242,0 тис.грн., що пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
Думка аудитора щодо визначення обсягу фiнансового результату позитивна.

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України

Товариство не проводило випуск цiнних паперiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 25I07I1I11 вiд 07.06.2011 року.
У вiдповiдностi до вимог Закону України " Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-У1 ( роздiл 1У ст..20 п.2) для переведення випуску акцiй в бездокументарну форму вибрано :
- депозитарiй- кореспондент : ПАТ " Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" м.Київ, 04107, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г.
- зберiгач - ПАТ "Комерцiйний iнвестицiйний банк", м.Ужгород , вул. Гойди ,312248
Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами

Станом на 01.01.2012 року вiдсутня заборгованiсть за цiнними паперами.

Активи недержавних пенсiйних фондiв

Вiдсутнi активи недержавних пенсiйних фондiв.

Розкриття iнформацiї про дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вартiсть цiнних паперiв товариства

Протягом 2011 року в товариствi не вiдбулись дiї, якi визначенi ст. 41 ЗУ " Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року за № 3480-1У зi змiнами та доповненнями:


Директор
Сертифiкат серiї А № 003003 Л.I.Мороз
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi товариства є: -оптова та роздрiбна торгiвля продукцiєю виробничо-технiчного призначення та товарами широкого вжитку; - здача в оренду складських примiщень та кабiнетiв пiд офiси; - надання транспортно - експедицiйних та торгово - посередницьких послуг. Найбiльша питома вага в загальному обсязi реалiзацiї складає металопродукцiя та будiвельнi матерiали вказана група i в подальшому буде основою для нарощування обсягiв реалiзацiї. На оптовому ринку з продаж металопродукцiї i металовиробiв Товариство входить в п'ятiрку лiдерiв в областi. За вказаний перiод дiяльностi на ринку, вiдносини мiж Товариством з одного боку, i постачальниками i покупцями з iншого боку, набули постiйних партнерських вiдносин.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не проводилось.Пiдприємство планує залучення iнвестицiй для покращення якостi послуг, оновлення технiчного парку та нарощення виробничої потужностi пiдприємства.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби є власними.Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2012 року склала 1356,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 59,6 %.
За звiтний рiк товариством iнвестовано в придбання основних засобiв 46,0 тис. грн. За звiтний перiод лiквiдовано та реалiзовано основних засобiв на суму 30,0 тис.грн., знос яких склав 100%
Орендованих основних засобiв немає. Здано в оренду основних засобiв на суму - 235,2 тис.грн. без права викупу. Обмежень на використання основних засобiв не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою в нарощуваннi обсягiв продаж, є недостанiсть власних обiговиї коштiв, i як результат, неефективне використання наявних складських примiщень, Сезоннi коливання мають незначний вплив на обсяги продаж, поскiльки крiм металопродукцiї товариство займається продажами i iнших сегментiв продукцiї, але iз обмеженими фiнасовими ресурсами не має можливостi нарощувати обсяги продаж.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдпариємство не виплачувало штрафних санкцiй та компенсацiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних та кредитних коштiв
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У звiтному перiодi товариство виконало всi заключенi угоди
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основними планами Товариства є :
- розширення виробництва
- реконструкцiя та ремонт матерiально-технiчної бази пiдприємства
- заключення взаємовигiдних контрактiв з партнерами з України .
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В цiлому пiдприємство працює прибутково.
В 2008 р. - прибуток склав 94 тис.грн
В 2009 р. - прибуток - 70 грн.
В 2010 р. - збиток - 148,0 тис.грню.
В 2011 р. - прибуток- 84,0 тис.грн.