ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
Емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, в зв'язку з чим, iнформацiя про рейтингування вiдсутня. Вiдомостi щодо на належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємтсв- вiдсутнi , так як емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. iнформацiя про органи управлiння емiтента -вiдсутня , так як Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не передбачено розкриття "iнформацiї про органи управлiння емiтента" акцiонерними товариствами. iнформацiя про облiгацiї- вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - вiдсутня , так як товариство iншi цiннi папери не випускало. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду-вiдсутня, так як товариство власнi акцiї не викупало протягом звiтного перiоду iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як товариство борговi цiннi папери не випускало. вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери , що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду у товариства такої iнформацiї не виникало. звiт про стан об"єкта нерухомостi-вiдсутнiй, так як такий звiт не проводився. Загальнi збори акцiонерiв у 2010 р. не проводились у зв"язку з неможливiстю забезпечити кворум. 27.04.2011 р. вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв з порядком денним: 1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009-2010 рр. Та основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2011 р. 3.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2009-2010 рр.. 4.Звiт ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод, висновок ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2009-2010 рр. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2009-2010 рр. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2009-2010 рр. 7.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування ВАТ "Ужгородоптторг" згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". 8.Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". 9.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". 10.Приведення до вимог закону про АТ органiв управлiння Товариства. 11.Про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Ужгородоптторг" з документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю: -обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй; -обрання зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй; -визначення дати припинення ведення реєстру. -Про припинення дiї договору на ведення реєстру , укладеного з реєстроутримувачем ТОВ "Ясени" -Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. -Затвердження порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.