ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Примітки

I. Нематеріальні активи

Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація первісна (переоцінена) вартість накопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природніми ресурсами 010 0000000000000
Права користування майном 020 0000000000000
Права на знаки для товарів та послуг 030 0000000000000
Права на об'єкти промислової власності 040 0000000000000
Авторські та суміжні з ними права 050 0000000000000
Гудвіл 060 0000000000000
Інші нематеріальні активи 070 2200000000022
Разом 080 2200000000022
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження рав власності (081) 0
  вартість оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

Середня чисельність працівників 33 чол.

II. Основні засоби

Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
первісна(переоцінена) вартість знос первісна(переоцінена) вартість знос первісна(переоцінена) вартість знос первісна(переоцінена) вартість знос первісна(переоцінена) вартість знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоцінена) варість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 00000000000000000
Інвестиційна нерухомість 105 00000000000000000
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 00000000000000000
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2857152014000068000287115880000
Машини та обладнання 130 24920633001414150002682070000
Транспортні засоби 140 91701000007000101770000
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2071770000040002071810000
Робоча і продуктивна худоба 160 00000000000000000
Багаторічні насадження 170 00000000000000000
Інші основні засоби 180 00000000000000000
Бібліотечні фонди 190 00000000000000000
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 55000000000550000
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 00000000000000000
Природні ресурси 220 00000000000000000
Інвентарна тара 230 00000000000000000
Предмети прокату 240 00000000000000000
Інші необоротні матеріальні активи 250 00000000000000000
Разом 260 340919785700141494000345220580000
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності(261)0
                                  вартість оформлених в заставу основних засобів(262)0
                                  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо)(263)0
                                  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(264)0
                                  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів(2641)0
                                  вартість основних засобів, призначених для продажу(265)0
                                  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій(2651)0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0
Вартість основних засобів, що взяті в операивну оренду(267)0
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності(268)0
З рядка 105 графа 14 звартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю(269)0

III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

3. Капітальні інвестиції
 Найменування показника  Код За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 00
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 057
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 00
Формування стада 320 00
Інші 330 00
Разом 340 057

З рядка 340 графа 3
                                капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
(341)0
                                    фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)0
4. Фінансові інвестиції
 Найменування показника  Код За рік На кінець року
довгострокові поточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:     
асоційовані підприємства 350 000
дочірні підприємства 360 000
спільну діяльність 370 000
Б. Інші фінансові інвестиції в:     
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 000
акції 390 000
облігації 400 000
інші 410 000
Разом (розд.А + розд.Б) 420 000

Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                        за собівартістю
(421)0
                                        за справедливою вартістю(422)0
                                        за амортизованою собівартістю(423)0
Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                        за собівартістю
(424)0
                                        за справедливою вартістю(425)0
                                        за амортизованою собівартістю(426)0

V. Доходи і витрати

Найменування показника КодДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати   
Операційна оренда активів4404260
Операційна курсова різниця45000
Реалізація інших оборотних активів46000
Штрафи, пені, неустойки47000
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення48000
Інші операційні доходи і витрати490017
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів491X0
непродуктивні витрати і втрати492X0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
  асоційовані підприємства50000
  дочірні підприємства51000
  спільну діяльність52000
В. Інші фінансові доходи і витрати   
Дивіденди5300X
Проценти540X94
Фінансова оренда активів55000
Інші фінансові доходи і витрати56000
Г. Інші доходи і витрати   
Реалізація фінансових інвестицій57000
Реалізація необоротних активів58000
Реалізація майнових комплексів59000
Неопераційна курсова різниця60000
Безоплатно одержані активи6100X
Списання необоротних активів620X0
Інші доходи і витрати63000

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)0
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності(633)0

VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

Найменування показника КодНа кінець року
123
Каса 640 0
Поточний рахунок банку 650 2
Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 2
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
створення забезпечення додаткових відрахувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0000000
Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0000000
Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0000000
Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0000000
Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0000000
  760 0000000
  770 0000000
Резерв сумнівних боргів 775 0000000
Разом 780 0000000

VIII. Запаси

 Найменування показника  Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
Сировина і матеріали 800 1200
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 000
Паливо 820 200
Тара і тарні матеріали 830 000
Будівельні матеріали 840 000
Запасні частини 850 000
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 000
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 000
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 000
Незавершене виробництво 890 000
Готова продукція 900 000
Товари 910 115100
Разом 920 116500

Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова вартість запасів:
                                        відображених за чистою вартістю реалізації
(921)0
                                        переданих у переробку(922)0
                                        оформлених в заставу(923)0
                                        переданих на комісію(924)0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу(926)0

IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

 Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 818100
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 464600

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0
10. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
11. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

Найменування показника Код рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:   
   на початок звітного року 1220 0
   на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов'язання:   
   на початок звітного року 1230 0
   на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:   
   поточний податок на прибуток 1241 0
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:   
   поточний податок на прибуток 1251 0
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
13. Використання амортизаційних відрахувань.
Найменування показника Код рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік 1300 94
Використано за рік - усього 1310 57
в тому числі на:   
   будівництво об'єктів 1311 0
   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 57
      з них машини та обладнання 1313 43
   придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 000000000000000
2 в тому числі:
3 робоча худоба 1411 000000000000000
4 продуктивна худоба 1412 000000000000000
5 багаторічні насадження 1413 000000000000000
6 1414 000000000000000
7 інші довгострокові біологічні активи 1415 000000000000000
8 Поточні біологічні активи - усього 1420 00000000000
9 в тому числі:
10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 00000000000
11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 00000000000
12 1423 00000000000
13 інші поточні біологічні активи 1424 00000000000
14 Разом 1430 000000000000000
З рядка 1430 графа 5 і графа 14:
                                        
(1431)
                                        ( ) 
З рядка 1430 графа 6 і графа 16:                                        (1432)
                                        ( ) 
З рядка 1430 графа 11 і графа 17                                        (1433)
                                        ( ) 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 000000000
в тому числі:
зернові і зернобобові 1510 000000000
  пшениця 1511 000000000
  соя 1512 000000000
соняшник 1513 000000000
ріпак 1514 000000000
цукрові буряки (фабричні) 1515 000000000
картопля 1516 000000000
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 000000000
інша продукція рослинництва 1518 000000000
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 000000000
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 000000000
в тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 000000000
   великої рогатої худоби 1531 000000000
   свиней 1532 000000000
молоко 1533 000000000
вовна 1534 000000000
яйця 1535 000000000
інша продукція тваринництва 1536 000000000
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 000000000
продукція рибництва 1538 000000000
  1539 000000000
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 000000000