ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 22
Накопичена амортизація 012 22
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 14311394
Первісна вартість 031 34093452
Знос 032 19782058
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 5656
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 14871450
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 1014
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 13031151
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 25581
первісна вартість 161 25581
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 304336
за виданими авансами 180 9756
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2646
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 42
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 2627
Усього за розділом ІІ 260 20251713
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 524
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 35173187

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 4646
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 16921692
Резервний капітал 340 225225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 341175
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 23042138
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 300500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 667399
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 7628
з бюджетом 550 40
з позабюджетних платежів 560 11
зі страхування 570 90
з оплати праці 580 230
з учасниками 590 7549
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 5872
Усього за розділом IV 620 12131049
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 35173187


ПІБ керівника Спiчкей Омелян Iванович
ПІБ головного бухгалтера Король Вiта Емерихiвна
Примітки:
Основою для заповнення балансу служать бухгалтерськi записи про залишки (сальдо) на кiнець звiтного перiоду на синтетичних рахунках Плану рахункiв. Усi цi записи пiдтвердженi первинними документами i вiдображають узагальнену iнформацiю про активи, капiтал i зобов'язання пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Капiтал пiдприємства являє собою чистi активи, а саме ту частину активiв, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов*язань (власний капiтал).