ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство створене шляхом перетворення державного пiдприємства матерiального забезпечення "УЖГОРОДОПТТОРГ" Закарпатської товарно - сировиної компанiї "3акарпатголовпостач" Держкомресурсiв України. Перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство шляхом корпоратизацiї вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р. Основною метою та завданням товариства є: - забезпечення матерiально - технiчними ресурсами державних програм; - найбiльш повне задоволення програм споживачiв регiону шляхом оптової торгiвлi, роздрiбного продажу населенню продукцiї виробничого призначення та товарiв народного споживання; - надання рiзних торгово- посередницьких послуг
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Представництв та фiлiй ВАТ "УЖГОРОДОПТТОРГ" немає. Товариство користується: - земельною дiлянкою плошею 4,64 га; - вiдкритими та закритими складськими примiщеннями загальною площею 17,2 тис. кв. м; - пiд'їздними колiями довжиною 2,1 км; - адмiнiстративно - побутовим корпусом площею 640 кв. м. що повнiстю забезпечує бiзнес - програми. Органiзацiйна структура ВАТ "УЖГОРОДОПТТОРГ" складається з наступних структурних пiдроздiлiв: -правлiння Товариства; -бухгалтерсько - фiнансовий вiддiл; -торговий комплекс "Ужгородопторг
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика пiдприємства визначена наказом № 6 вiд 14.02.2000р. та була незмiною на протязi всього звiтнього перiоду. Бухгалтерський облiк ведеться по журнально -ордернiй системi вiдповiдно до Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiй про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiгшту, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджиних наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. та зареєстрованого в Мiнюстi України 21. i 2.1999р. за № 892/418. Органiзацiя бухоблiку вiдповiдає вимогам П(С)БО № 1 та iнших нормативних документiв з цих питань.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi
та результатiв дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства
"Ужгород оптторг"
за 2010 рiк

м.Ужгород 01 березня 2011 року

№ п/п
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
1 Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство
" Ужгородоптторг"
2 Код за ЄДРПОУ 20431713
3 Мiсцезнаходження 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород,
вул.. Чурговича ,2
4 Дата реєстрацiї 31 сiчня 1997 року розпорядженням № 27 Ужгородського мiськвиконкому
5 Дати внесення змiн до установчих документiв 15 травня 1998 року № 176
16 червня 2000 року № 256
28 березня 2002 року
нова редакцiя
13 серпня 2004 року реєстрацiйний номер 13241050001000076
розпорядженнями Ужгородського мiськвиконкому
6 Основнi види дiяльностi Iншi вид оптової торгiвлi. Оптова торгiвля будiвельними матерiалами. Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо - технiчного та культурного призначення . Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами i склом. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту. Складування .
7 Кiлькiсть засновникiв Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення фонду Державного майна України.
8 Частка засновника у статутному капiталi
0,00
9 Мiсцезнаходження засновника 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул..Собранецька,60, тел.3-71-93
10 Телефон ( 031) 66-06-60

Перевiрка справедливостi та достовiрностi вiдображення iнформацiї фiнансової звiтностi за 2010 рiк вiдкритого акцiонерного товариства " Ужгородоптторг" проведена згiдно договору № А04 вiд 25 лютого 2011 року Аудиторською фiрмою " IСТИНА" , свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1830 вiд 02.03.2006 року, виданого рiшенням № 1603 Аудиторської палати України строком дiї до 02.03.2011 року.

Перевiрка почата 25.02.2011 року та закiнчена 01.03.2011 року.

До перевiрки представленi наступнi документи: Статут товариства, головна книга за 2010 рiк, фiнансова звiтнiсть ( баланс, звiт про фiнансовi результати, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтка до рiчної фiнансової звiтностi) за 2010 рiк, облiк основних фондiв, нарахування амортвiдрахувань, обiгово - сальдовi вiдомостi, матерiали iнвентаризацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства . Вiдповiднiсть управлiнського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , якi не мiстять суттєвих та викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок , якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Думка визначається вiдповiдно вимог Закону України " Про аудиторську дiяльнiсть " i Мiжнародних стандартiв аудиту та нацiональних стандартiв аудиту в Українi.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики , прийнятих облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятим в Українi.

Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є :
- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-ХП iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України вiд 14.03.1995 року № 81/95-ВР, вiд 02.02.1996 року № 54/96-ВР;вiд 15,05.2003 р. № 762-1У, вiд 24.06.2004 року № 1863-1У; вiд 06.07.05 року № 2738-1У; вiд 15.12.2005 р. № 3202-1У, вiд 19.01.2006 р. № 3370-1У;вiд 14.09.06 року № N140-V;
- Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту , надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення " , № 701 " Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 720 " Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти";
- Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України " Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, яка подаються до Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку " вiд 19.12.2006 року № 1528, зареєстроване в Мiнюстi України 23.01.2007 року № 53/13320; вiд 19.12.2006 року № 1591, зареєстрованого в Мiнюстi 05.02.2007 року; рiшення Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.01.2008 року № 69;
- Вимог Закону України № 996-Х1У вiд 16.07.1999 року " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України;
- Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.

Аудиторська фiрма вважає за можливе висловити думку , що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2010 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2010 рiк , у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень ( стандартiв ) бухгалтерського облiку та законодавчих актiв України
Прийнята полiтика бухгалтерського облiку та її незмiннiсть в основному вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i в цiлому достовiрно вiдображає фактичне фiнансове становище на 01.01.2011 року по результатах операцiй за перiод з 01.01.2010 року до 31 .12.2010 року.
Думка аудитора щодо фiнансових звiтiв позитивна .

Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:
1.Облiк основних фондiв
Облiк основних фондiв в основному вiдповiдають критерiям визнання за П(С)БО № 7 "Основнi фонди".
Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2011 року склала 1394,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 59,6 %.
За звiтний рiк товариством iнвестовано в придбання основних засобiв 57,0 тис. грн. .
Згiдно наказу № 80 вiд 02.12.10 року товариством проведена iнвентаризацiя основних засобiв та залишкiв товарно-матерiальних цiнностей.
2. Фiнансовi iнвестицiї
На протязi 2010 року ВАТ не проводило iнвестування фiнансiв та майна .
3. Облiк запасiв.
Облiк запасiв проводився у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".
Станом на 01.01.2011 року на складах накопичено запасiв на 1165,0 тис.грн., з них товари - 1151,0 тис.грн.
4. Облiк витрат виробництва
Склад витрат та порядок розподiлу загальновиробничих витрат проведенi у вiдповiдностi до вимог облiку витрат до П(С)БО № 16.
5. Дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №10 " Дебiторська заборгованiсть ".
Дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2011 року склала 81,0 тис. грн., iнша дебiторська заборгованiсть склала 46,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно облiку активiв товариства позитивна .

Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 11 " Кредиторська заборгованiсть".
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2011 року склала 1049,0 тис. грн.. Найбiльш питому вагу кредиторської поточної заборгованостi за станом 01.01.2011 року займає заборгованiсть за отриманi роботи, товари i матерiали 399,0 тис.грн., що складає 38,0 %.
Непогашена заборгованiсть за короткостроковими позиками банку станом на 31.12.2010 року склала 500,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно зобов'язань товариства позитивна.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:
Розмiр власного капiталу станом на 01.01.2011 року визначився наступним чином :
- Статутний капiтал склав 46,0 тис.грн., це на рiвнi попереднього року.
- Iнший додатковий капiтал - 1692,0 тис.грн.
- Резервний капiтал - 225,0 тис.грн.
- Нерозподiлений прибуток склав 175,0 тис.грн.
На протязi 2010 року не проводило змiн до Статуту ВАТ.
Думка аудитора вiдносно власного капiталу умовно - позитивна .

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Товариством по пiдсумках 2010 року витриманi вимоги законодавства вiдповiдностi вартостi чистих активiв та власного капiталу.
Думка аудитора вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства позитивна.

Сплата Статутного капiталу

Розмiщення акцiй та сплата первинного Статутного фонду було проведено згiдно наказу районного вiддiлення ФДМУ вiд 14.10.1996 року №3/994 та плану розмiщення акцiй за приватизацiйнi майновi сертифiкати та готiвковi кошти.
Закiнчення процесу приватизацiї засвiдчено наказом № 09-06/307 регiональним вiддiленням ФДМУ вiд 31.10.2002 року.
Заявлений та сформований Статутний капiтал становить 46059,30 грн, який подiлений на 43866 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,05 грн. кожна мiж 221 акцiонерами. З них 219 акцiонерiв - фiзичнi особи i двi юридичнi особи, з них один номiнальний утримувач.
Частка в статутному фондi
Акцiонери Кiлькiсть акцiй Сума, грн.. Частка у стат.
Фондi %
ЮРИДИЧНI ОСОБИ :
1.ПАК Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв . 04107,м.Київ, вул. Тропiнiна , 7г
2.ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя " ,
88000, м.Ужгород, наб.Незалежностi, 11


1420719625


14917,3520606,25


32,3944,74
ФIЗИЧНI ОСОБИ 219 10034 10535,70 22,87
Всього 43866 46059,30 100,00
Думка аудитора вiдносно сплати Статутного капiталу - Статутний капiтал сплачений повнiстю .

Дотримання вимог лiквiдностi .
Показники
платiжоспроможностi та фiнансової стабiльностi
ВАТ " Ужгородоптторг "
за 2010 рiк
№ п/п Показники Коефiцiєнти
на 31.12.10 р. Норматив
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,002 0,25-0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,633 1,0-2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,671 0,25-0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу 0,491 0,5-1,0
5 Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами
0,633
> 0
6 Коефiцiєнт рентабельностi активiв -0,044 > 0
Коефiцiєнти абсолютної ( 0,002 ) лiквiдностi свiдчить про вiдсутнiсть коштiв на розрахунковому рахунку для своєчасного погашення корострокових поточних зобов'язань на кiнець року.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ( 1,633 ) пiдтверджує достатнiсть оборотних коштiв необхiдних з метою погашення кредиторської короткострокової заборгованостi за рахунок накопичення залишкiв запасiв на складах ВАТ.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,671 при нормативi 0,25-0,5 свiдчить про незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування господарської дiяльностi. Тому що, станом на 01.01.2011 року наявний власний капiтал повнiстю забезпечений накопиченими необоротними i оборотними активами.
Коефiцiєнт структури капiталу ( 0,491 ) свiдчить про забезпечення товариства власними оборотними засобами i незалежнiсть вiд залученого капiталу.
Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами ( 0,633 ) свiдчить про забезпеченiсть власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв ( -0,044 ) показує спiввiдношення фiнансового результату вiд господарської дiяльностi до активiв товариства. Пiдсумки госпдiяльностi свiдчить про нерентабельнiсть використання активiв.
Думка аудитора, що таке положення забезпечує фiнансову незалежнiсть ВАТ i зменшує ризик кредиторiв по вiдношенню по довгострокових, так i по поточних зобов'язаннях .

Iпотечне покриття iпотечних облiгацiй

На протязi 2010 року iпотечнi облiгацiї вiдсутнi.

Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку .

Фiнансовi результати по наслiдках господарської дiяльностi визначенi у вiдповiдностi до вимог Наказу МiнФiну України вiд 30.11.99 р. № 291 "Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування ".
Перевiркою пiдтверджується , що по наслiдках госпдiяльностi ВАТ за 2010 рiк отримало 148,0 тис.грн. збитку. Станом на 31.12.2010 року невикористанi прибутки досягли 175,0 тис.грн., що пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
Думка аудитора щодо визначення обсягу фiнансового результату позитивна.

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України

Товариство не проводило випуск цiнних паперiв.

Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами

Станом на 01.01.2011 року вiдсутня заборгованiсть за цiнними паперами.
Активи недержавних пенсiйних фондiв
Вiдсутнi активи недержавних пенсiйних фондiв.
Розкриття iнформацiї про дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вартiсть цiнних паперiв товариства
Протягом 2010 року в товариствi вiдбулись наступнi дiї, якi визначенi ст. 41 ЗУ " Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року за № 3480-1У зi змiнами та доповненнями: 29.01.2010 р вiдбулись дiї по змiнi власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.


Директор
Сертифiкат серiї А № 003003 Л.I.Мороз
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi товариства є: -оптова та роздрiбна торгiвля продукцiєю виробничо-технiчного призначення та товарами широкого вжитку; - здача в оренду складських примiщень та кабiнетiв пiд офiси; - падання транспортно - експедицiйних та торгово - посередницьких послуг. Найбiльша питома вага в загальному обсязi реалiзацiї складає металопродукцiя та будiвельнi матерiали вказана група i в подальшому буде основою для нарощування обсягiв реалiзацiї. На оптовому ринку з продаж металопродукцiї i металовиробiв Товариство входить в п'ятiрку лiдерiв в областi. За вказаний перiод дiяльностi на ринку, вiдносини мiж Товариством з одного боку, i постачальниками i покупцями з iншого боку, набули постiйних партнерських вiдносин.
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, її вартiсть i спосiб фiнансування За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не проводилось.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення Основнi засоби є власними. Процент зносу по групам: - будiвлi та споруди 53,2% - машини та обладнання 82,7% - траспортнi засоби 76,9% - iншi 85,5% Орендованих основних засобiв немає. Здано в оренду основних засобiв на суму - 235,2 тис.грн. без права викупу. Обмежень на використання основних засобiв не має.
Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Iстотною проблемою в нарощуваннi обсягiв продаж, є недостанiсть власних обiговиї коштiв, i як результат, неефективне використання наявних складських примiщень, Сезоннi коливання мають незначний вплив на обсяги продаж, поскiльки крiм металопродукцiї I оварпствозаймається продажами i iнших сегментiв продукцiї, але iз обмеженими фiнасовими ресурсами не має можливостi нарощувати обсяги продаж.
Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства За звiтний перiод штрафних санкцiй не було
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента Iнформацiя вiдсутня
Iнформацiю про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв Товариство немає не виконаних договорiв.
Стратегiю подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому) Згiдно затвердженого прогнозу на 2010 рiк заплановано: обсягу реалiзацiї досягнути 12,0 млн. грн.; укладено угоду про спiвпрацю з ТОВ "Мегапромметал" на поставку арматури i рядового прокату. А також iз ТОВ "Леман Україна" про поставку рядового прокату. Укладено угоду про спiвпрацю з НВIТ "Iнтерпайт" м.Днiпропетровськ про реалiзацiю трубної продукцiї.
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок, вказати суму витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк Розробки та дослiдження емiтент не проводив.
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разi вiдсутностi судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент у звiтному роцi не було.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi, за наявностi, iнформацiю про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцi (товарiв, робiт, послуг) склав за 2010р - 8052 тис.грн. За звiтний перiод отримано збиткiв на суму 148 тис.грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчуження активiв не проводилось.Пiдприємство планує залучення iнвестицiй для покращення якостi послуг, оновлення технiчного парку та нарощення виробничої потужностi пiдприємства.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби є власними.Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2011 року склала 1394,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 59,6 %.
За звiтний рiк товариством iнвестовано в придбання основних засобiв 57,0 тис. грн. За звiтний перiод лiквiдовано та реалiзовано основних засобiв на суму 14,0 тис.грн., знос яких склав 100%
Орендованих основних засобiв немає. Здано в оренду основних засобiв на суму - 235,2 тис.грн. без права викупу. Обмежень на використання основних засобiв не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою в нарощуваннi обсягiв продаж, є недостанiсть власних обiговиї коштiв, i як результат, неефективне використання наявних складських примiщень, Сезоннi коливання мають незначний вплив на обсяги продаж, поскiльки крiм металопродукцiї товариство займається продажами i iнших сегментiв продукцiї, але iз обмеженими фiнасовими ресурсами не має можливостi нарощувати обсяги продаж.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдпариємство не виплачувало штрафних санкцiй та компенсацiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних та кредитних коштiв
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У звiтному перiодi товариство виконало всi заключенi угоди
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Основними планами Товариства є :
- розширення виробництва
- реконструкцiя та ремонт матерiально-технiчної бази пiдприємства
- заключення взаємовигiдних контрактiв з партнерами з України .
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В цiлому пiдприємство працює прибутково. Проте у звiтному перiодi у зв"язку з фiнансовою кризою, пiдприємство вiд фiнансово-господарської дiяльностi отримало збиток у сумi 148 тис.грн.
В 2008 р. - прибуток склав 94 тис.грн
В 2009 р. - прибуток - 70 грн.