ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ"Ясени"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22103002
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88005, м.Ужгород, пл.Кирила i Мефодiя,5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ № 572185
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  08.02.2011
Міжміський код та телефон  (0312)67-14-05
Факс  (0312)67-14-05
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  У зв"язку з закiнченням термiну дiї лiцензiї реєстроутримувача ТОВ"Вест-Трансферт" укладено договiр № 99 вiд 29.12.2010 р. з реєстратором ТОВ"Ясени" до закiнчення процедури дематерiалiзацiї.
 
Найменування  АФ "Iстина"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22094817
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Ужгородський, 88000, с.Довге поле, вул.Хiмiкiв,14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1830
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  30.03.2001
Міжміський код та телефон  80501329947
Факс  Дв
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Iнша iнформацiя вiдсутня.