ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Особлива інформація на 12.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиМитричко Вiктор Петровичд/н, д/н, д/н0.011398
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р.прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади Голови Наглядової ради Митричко Вiктор Петрович у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 0,011398% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 17.04.2014 р. Займав посади заст. Голови правлiння, Голови наглядової ради.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШуфрич Iван Юлiйовичд/н, д/н, д/н10.030548
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Шуфрич Iван Юлiйович з зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 10,030548% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 17.04.2014 р. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПопова Лiля Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади члена Наглядової ради Попова Лiля Василiвна з зв"язку iз закiнченням термiну повановажень. Акцiями емiтента не володiє. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Перебувала на посадi з 17.04.2014 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017Припинено повноваженняРевiзорСтрочик Вiкторiя Iванiвнад/н, д/н, д/н0.034195
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади Ревiзора Строчик Вiкторiя Iванiвна у з зв"язку iз закiнченням термiну повановажень. Володiє 0,034195% статутного капiталу Товариства. Працює провiдним спецiалiстом на ПрАТ "Ужгородоптторг". Перебувала на посадi Ревiзора з 17.04.2014 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиМитричко Вiктор Петровичд/н, д/н, д/н0.011398
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Митричко Вiктор Петрович. Володiє 0,011398% статутного капiталу Товариства. Термiн повноважень - 3 роки. Перебував на посадах заст.Голови правлiння, Голови Наглядової ради Товариства.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиШуфрич Iван Юлiйовичд/н, д/н, д/н10.030548
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Шуфрич Iван Юлiйович.Володiє 10,030548% статутного капiталу Товариства. Термiн повноважень - 3 роки. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПопова Лiля Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена Наглядової ради Попова Лiля Василiвна. Акцiями емiтента не володiє. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя".Термiн повноважень - 3 роки. Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017ОбраноРевiзорСтрочик Вiкторiя Iванiвнад/н, д/н, д/н0.034195
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду Ревiзора Строчик Вiкторiя Iванiвна. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 0,034195% статутного капiталу Товариства. Працює провiдним спецiалiстом на ПрАТ"Ужгородоптторг". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
12.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиМитричко Вiктор Петровичд/н, д/н, д/н0.011398
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 12.04.2017 р.Митричко В.М. обраний Головою Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.