ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Особлива інформація на 06.03.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.03.2017Припинено повноваженняГолова правлiнняСпiчкей Омелян Iвановичд/н, д/н, д/н3.802489
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р. припинено повноваження Голови правлiння Спiчкей О.I.у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 3,802489% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови правлiння з 17.04.2014 р.Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
06.03.2017Припинено повноваженняЗаст.голови правлiнняКирлик Iрина Федорiвнад/н, д/н, д/н3.791091
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р. припинено повноваження члена правлiння Кирлик I.Ф.у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 3.791091% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi члена правлiння, заст.Голови правлiння з 17.04.2014 р.Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
06.03.2017Припинено повноваженняЧлен правлiнняКороль Вiта Емерiхiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р. припинено повноваження члена правлiння Король В.Е. у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi члена правлiння з 17.04.2014 р.Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
06.03.2017Набуто повноваженьГолова правлiнняСпiчкей Омелян Iвановичд/н, д/н, д/н3.802489
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р. продовжено повноваження Голови правлiння Спiчкей Омеляна Iвановича. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 3,802489% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови правлiння протягом 19 рокiв. Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
06.03.2017Набуто повноваженьЧлен правлiнняКирлик Iрина Федорiвнад/н, д/н, д/н3.791091
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р. за поданням Голови правлiння продовжено повноваження члена правлiння, заступника Голови правлiння Кирлик Iрини Федорiвни. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 3,791091% статутного капiталу Товариства. Займала посаду протягом 18 рокiв.Начальник торгового комплексу ПрАТ "Ужгородоптторг". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
06.03.2017Набуто повноваженьЧлен правлiнняКороль Вiта Емерiхiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 06.03.2017 р.за поданням Голови правлiння продовжено повноваження члена правлiння Король Вiти Емерiхiвни. Термiн повноважень - 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює Головним бухгалтером ПрАТ "Ужгородоптторг" протягом 15 рокiв. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.