ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 17.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Наглядової радиМитричко Вiктор ПетровичДв, Дв, Дв0.011398
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р.прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади Голови Наглядової ради Митричко Вiктор Петрович у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 0,011398% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 27.04.2011 р. Займав посади заст. Голови правлiння, Голови наглядової ради.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиШуфрич Iван ЮлiйовичДв, Дв, Дв10.030548
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Шуфрич Iван Юлiйович з зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 10,030548% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 27.04.2011 р. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиПопова Лiля ВасилiвнаДв, Дв, Дв0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади члена Наглядової ради Попова Лiля Василiвна з зв"язку iз закiнченням термiну повановажень. Акцiями емiтента не володiє. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Перебувала на посадi з 27.04.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нЗвільненоРевiзорСтрочик Вiкторiя IванiвнаДв, Дв, Дв0.034195
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - вiдкликана з посади Ревiзора Строчик Вiкторiя Iванiвна у з зв"язку iз закiнченням термiну повановажень. Володiє 0,034195% статутного капiталу Товариства. Працює провiдним спецiалiстом на ПрАТ "Ужгородоптторг". Перебувала на посадi Ревiзора з 27.04.2011 р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиМитричко Вiктор ПетровичДв, Дв, Дв0.011398
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Митричко Вiктор Петрович. Володiє 0,011398% статутного капiталу Товариства. Термiн повноважень - 3 роки. Перебував на посадах заст.Голови правлiння, Голови Наглядової ради Товариства.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради вiд 17.04.2014 р. обраний Головою Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиШуфрич Iван ЮлiйовичДв, Дв, Дв10.030548
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Шуфрич Iван Юлiйович.Володiє 10,030548% статутного капiталу Товариства. Термiн повноважень - 3 роки. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПопова Лiля ВасилiвнаДв, Дв, Дв0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена Наглядової ради Попова Лiля Василiвна. Акцiями емiтента не володiє. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя".Термiн повноважень - 3 роки. Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноРевiзорСтрочик Вiкторiя IванiвнаДв, Дв, Дв0.034195
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду Ревiзора Строчик Вiкторiя Iванiвна. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 0,034195% статутного капiталу Товариства. Працює провiдним спецiалiстом на ПрАТ"Ужгородоптторг". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова правлiнняСпiчкей Омелян IвановичДв, Дв, Дв3.802489
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради 17.04.2014 р. припинення повноваження Голови правлiння Спiчкей Омеляна Iвановича. Перебував на посадi протягом 3 рокiв. Володiє 3,802489% статутного капiталу Товариства. Загальний стаж роботи - 45 рокiв.Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен правлiння, Заступник Голови правлiнняКирлик Iрина ФедорiвнаДв, Дв, Дв3.791091
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2014 р.припинено повноваження члена правлiння, заступника Голови правлiння Кирлик Iрини Федорiвни. Перебуала на посадi 3 роки. Володiє 3,791091% статутного капiталу Товариства. Начальник торгового комплексу ПрАТ "Ужгородоптторг".Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен правлiнняКороль Вiта ЕмерiхiвнаДв, Дв, Дв0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2014 р. припинено повноваження члена правлiння Король Вiти Емерiхiвни. Перебувала на посадi 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює Головним бухгалтером ПрАТ "Ужгородоптторг" протягом 12 рокiв. Загальний стаж роботи - 23 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноГолова правлiнняСпiчкей Омелян Iвановичд/н, д/н, д/н3.802489
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради 17.04.2014 р. обрано Головою правлiння Спiчкей Омеляна Iвановича. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 3,802489% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови правлiння протягом 16 рокiв. Загальний стаж роботи - 45 рокiв.Згоди на оприлюдненнч паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен правлiння, Заступник Голови правлiнняКирлик Iрина Федорiвнад/н, д/н, д/н3.791091
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2014 р. за поданням Голови правлiння обрано на посаду члена правлiння, заступника Голови правлiння Кирлик Iрину Федорiвну. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 3,791091% статутного капiталу Товариства. Займала посаду протягом 15 рокiв.Начальник торгового комплексу ПрАТ "Ужгородоптторг".Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен правлiнняКороль Вiта Емерiхiвнад/н, д/н, д/н0.034195
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2014 р. за поданням Голови правлiння обрано на посаду члена правлiння Король Вiту Емерiхiвну. Термiн повноважень - 3 роки. Володiє 0,034195% статутного капiталу Товариства. Працює Головним бухгалтером ПрАТ "Ужгородоптторг" протягом 12 рокiв. Загальний стаж роботи - 23 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.