ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 17.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Спiчкей Омелян Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88000, м.Ужгород, вул.Чурговича,2
4. Код за ЄДРПОУ 20431713
5. Міжміський код та телефон, факс (0312)66-08-48, (0312)66-07-29
6. Електронна поштова адреса uzhopttorgg@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

74, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

uzhopttorg.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.04.2014

(дата)