ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року


Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 881.8 930.8
Інші операційні доходи 2120 212.9 208.9
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1094.7 1139.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (736.6) (801)
Інші операційні витрати 2180 (390) (373.7)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1126.6) (1174.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 -31.9 -35
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -31.9 -35

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.