ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 20.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.04.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія 2110100000 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ  
Вид економічної діяльності 46.90 за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса 88000,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Чурговича,2

1. Баланс на 01.04.2018

Форма N 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1117.2 1099
первісна вартість 1011 3632.5 3632.5
знос 1012 2515.3 2533.5
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1117.2 1099
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 801.8 728.3
у тому числі готова продукція 1103 788.3 710.7
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 39.7 32.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 164 166.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 197.7 221.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 7.6 22.5
Витрати майбутніх періодів 1170 8 17.2
Інші оборотні активи 1190 63.9 56.3
Усього за розділом II 1195 1282.7 1244.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2399.9 2343.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий вкладений капітал 1410 1162.2 1162.2
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 816.9 776.6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2250.1 2209.8
II. Довгострокові зобов'язання 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 56.5 49.6
розрахунками з бюджетом 1620 16.3 19.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 7
розрахунками з оплати праці 1630 0 24.4
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 77 33.8
Усього за розділом III 1695 149.8 133.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2399.9 2343.7

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.