ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 20.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2017 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3504.6 3016.9
Інші операційні доходи 2120 638.2 564
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4142.8 3580.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3059.5) (2569.8)
Інші операційні витрати 2180 (1075.6) (811.8)
Інші витрати 2270 (0) (84.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4135.2) (3465.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 7.6 115.1
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 7.6 115.1

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.