ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 20.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.10.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія 2110100000 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ  
Вид економічної діяльності 46.90 за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 18    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса 88000,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.Чурговича,2

1. Баланс на 01.10.2017

Форма N 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1171.7 1129.5
первісна вартість 1011 3612.2 3626.4
знос 1012 2440.5 2496.9
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1171.7 1129.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 948.3 828.5
у тому числі готова продукція 1103 935 813.4
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 24.7 19.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 142.8 166
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 250.2 205.6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 2.5 18.6
Витрати майбутніх періодів 1170 4.2 19.9
Інші оборотні активи 1190 49.6 40.7
Усього за розділом II 1195 1422.3 1298.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2593.9 2428.1


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий вкладений капітал 1410 1209.5 1209.5
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 780.1 767.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2260.5 2248.3
II. Довгострокові зобов'язання 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 170.9 52.8
розрахунками з бюджетом 1620 5.1 23.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 5.4 6.6
розрахунками з оплати праці 1630 19.9 24.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 132.1 72.9
Усього за розділом III 1695 333.4 179.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2593.9 2428.1

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.