ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 

Звіт за 1 квартал 2017 року


Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 930.8 757.6
Інші операційні доходи 2120 208.9 181.9
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1139.7 939.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (801) (650.4)
Інші операційні витрати 2180 (373.7) (268.9)
Інші витрати 2270 (0) (34.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1174.7) (953.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 -35 -14
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -35 -14

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.