ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 21.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року


Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2016 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2085.5 2617.6
Інші операційні доходи 2120 365.8 322.8
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2451.2 2940.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1751.9) (2094.3)
Інші операційні витрати 2180 (568.5) (581.3)
Інші витрати 2270 (66.2) (66.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2386.6) (2741.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 64.6 198.6
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 64.6 198.6

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.