ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 21.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія 2110100000 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ  
Вид економічної діяльності 46.90 за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 13    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса 88000,м.Ужгород,вул.Чурговича,2

1. Баланс на 30.06.2016

Форма N 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1244.3 1208
первісна вартість 1011 3610 3613.3
знос 1012 2365.8 2405.4
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1244.3 1208
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1020.5 960.4
у тому числі готова продукція 1103 997.3 937.5
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11.7 59.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 223.1 257.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 257.1 260.5
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 6.3 7.7
Витрати майбутніх періодів 1170 33.5 15.5
Інші оборотні активи 1190 35.8 28.6
Усього за розділом II 1195 1588 1590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2832.2 2798


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46.1 46.1
Додатковий вкладений капітал 1410 1312.2 1312.2
Резервний капітал 1415 224.9 224.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 657.4 715.6
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2240.6 2298.8
II. Довгострокові зобов'язання 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 500 400
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 22.4 67
розрахунками з бюджетом 1620 1.6 4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 3.4 4.1
розрахунками з оплати праці 1630 6.6 15
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 57.7 9.1
Усього за розділом III 1695 591.7 499.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2832.2 2798

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.