ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Звіт за 1 квартал 2016 року


Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2016 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 757.6 1076.2
Інші операційні доходи 2120 181.9 175.7
Інші доходи 2240 0 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 939.5 1251.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (650.4) (799.3)
Інші операційні витрати 2180 (268.9) (277.8)
Інші витрати 2270 (34.2) (31.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (953.5) (1108.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 -14 143
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -14 143

Примітки: Вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Спiчкей О.I

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Король В.Е.