ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Спiчкей Омелян Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.07.2015

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 20431713
4. Місцезнаходження Закарпатська обл.,м.Ужгород, 88000, Чурговича,2
5. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-08-48, 66-07-29


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.07.2015

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

uzhopttorg.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.07.2015

(дата)