ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митричко Вiктор Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** середня
Стаж керівної роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заст. Голови правлiння ВАТ "Ужгородопторг", загальний стаж роботи - 23р.Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює. На сьогоднiшнiй день працює на посадi Голови Наглядової ради ПрАТ "Ужгородоптторг"
Опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.


Посада Член правлiння,Заступник Голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кирлик Iрина Федорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1956
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 39
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади - бухгалтер, економiст-фiнансiст, нач.вiддiлу "Закарпатголовпостач", заст.голови Правлiння - начальник торгового комплексу ВАТ "Ужгородопторг". Загальний стаж роботи - 39 р.
Опис Здiйснює функцiї вiддповiдно Статуту Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно штатного розпису , винагороду в натуральнiй формi не отримувала. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.


Посада Член правлiння,головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Король Вiта Емерiхiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** середня-спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** займала посади: оператор ЕВМ Закарпатського управлiння обласної статистики, бухгалтер-економiст "Закарпатголовпостач", заст.головного бухгалтера "Ужгородопторг" .Загальний стаж роботи 24 роки.Займає посаду головного бухгалтера Товариства
Опис Головний бухгалтер Товариства, член правлiння. Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та посадової iнструкцiї. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Оплата працi згiдно штатного розпису пiдприємства .Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.


Посада Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Спiчкей Омелян Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1950
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 46
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заст.голови правлiння Закарпатголовпостач займав посади: ст.майстер Хустського ДРСУ-92, зам начальника Хустського ДРСУ-92, начальник ППО, гл.iнженерУжгородської мiжгосп.дорожньо-будiвельн.органiзацiї, зам.нач.Закарпатснабзбут. Загальний стаж роботи - 46 рокiв
Опис Права та обов'язки визначенi статутом Товариства. Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства. Винагороду за звiтний перiод виплачено згiдно штатного розпису , винагороду в натуральнiй формi не отримував. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягався. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шуфрич Iван Юлiєвич
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1940
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 56
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор СП "Рокада" займав посади - заввiддiлом спортспоруд та мат.техн. постачання, гендиректор СП "Рокада", помiчник консультанта народного депутата України, голова Правлiння СП "Рокада", гендиректор СП "Рокада". Загальний стаж 56 рокiв.
Опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. . Винагороду за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримував. Пенсiонер, на iнших пiдприємствах не працює.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Лiля Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя". Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя"/Мiсцезнаходження ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя" м.Ужгород, наб.Незалежностi,11
Опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.. Винагороду за виконання обов"язкiв Члена Наглядової ради, в тому числi i в натуральнiй формi не отримувала. Уповноважена особа акцiонера ТОВ "Захiдна iнвестицiйна компанiя".Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.


Посада Ревiзор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Строчик Вiкторiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнженер 1 категорiї управлiння Закарпатголовопостач, займала посади - Ревiзор Райпо, продавець, завсекцiєю №1 фiлiї Будинку меблiв м.Ужгорода, заст.голови кооперативу по комерцiї, товарознавець вiддiлу ресурсiв та оптової торгiвлi Закарпатголовпостач. Загальний стаж - 31 р. Працює iнженером у ПрАТ"Ужгородоптторг"
Опис Здiйснює функцiї згiдно Статуту Товариства та Положення пр Ревiзора. Винагороду за виконання функцiй Ревiзора Товариства не отримувала в тому числi i в натуральнiй формi.Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.