ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ №576148
3. Дата проведення державної реєстрації 28.06.1994
4. Територія (область) Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн.) 46059.3
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 32.39
8. Середня кількість працівників (осіб) 16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; Дв Дв; Дв Дв;
10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв, - Правлiння, - Наглядова рада - ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Комiнвестбанк"
2) МФО банку 312248
3) Поточний рахунок 26000012000498
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Немає
5) МФО банку Немає
6) Поточний рахунок Немає