ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 11.02.2013

Звіт за 4 квартал 2013 року

ЗМІСТ

1. Інформація про емітента  
2. Основні відомості про посадових осіб емітента  
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента  
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери емітента  
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента  
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
в) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
7. Інформація про конвертацію цінних паперів  
8. Інформація про заміну управителя  
9. Інформація про керуючого іпотекою  
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"  
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
18. Примітки
звiт про стан об"єкта нерухомостi не проводився. iнформацiя про облiгацiї- не подається, так як товариство облiгацiї не випускало. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не подається ,у зв'язку з тим, що корпоративний секретар не обирався