ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 22.07.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 0
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88000,м.Ужгород,вул.Чурговича,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (0) (0)
Праці 3105 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (0) (0)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (0) (0)
Інші витрачання 3190 (0) (0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від о триманих: відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
необоротних активів 3260 (0) (0)
Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
Інші платежі 3290 (0) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
Інші платежі 3390 (0) (0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Керівник Спiчкей Омелян Iванович
Головний бухгалтер Король Вiта Емерикiвна

Вiдсутнi.