ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 23.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 23.10.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ужгородоптторг" за ЄДРПОУ 20431713
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 0
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88000,м.Ужгород,вул.Чурговича,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 3 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 1353 1318
первісна вартість 1011 3517 3547
знос 1012 2164 2229
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 56 56
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1409 1374
II. Оборотні активи Запаси 1100 858 902
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 90 77
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 30 22
з бюджетом 1135 267 310
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50 31
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 9
Витрати майбутніх періодів 1170 65 67
Інші оборотні активи 1190 33 34
Усього за розділом II 1195 1393 1452
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2802 2826
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 46 46
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1679 1679
Резервний капітал 1415 225 225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 329 349
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 2279 2299
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 150 250
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 252 147
розрахунками з бюджетом 1620 1 3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 13 9
розрахунками з оплати праці 1630 15 18
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 62 62
Усього за розділом IІІ 1695 523 527
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 2802 2826

Керівник Спiчкей Омелян Iванович
Головний бухгалтер Король Вiта Емерикiвна

Вiдсутнi.