ПрАТ"Ужгородоптторг"

Код за ЄДРПОУ: 20431713
Телефон: (0312)660468
e-mail: alla.pankova@gmail.com
Юридична адреса: 88000, м.Ужгород,вул.Чурговича,2
 
Дата розміщення: 22.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основними видами дiяльностi ПрАТ "Ужгородоптторг" в 2 кварталi 2013 р. були: - оптова торгiвля продукцiєю виробничо-технiчного призначення, та товарами широкого вжитку; -роздрiбна торгiвля продукцiєю ВТП та товарами широкого вжитку; - надання складських послуг, по вiдповiдальному зберiганню продукцiї; навантажувально-розвантажувальнi операцiї; - транспортнi послуги; - здача в оренду закритих складських примiщень та вiдкритих площадок, кабiнетiв пiд офiси. Пiдприємство є самостiйною юридичною особою, здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi та у вiдповiдностi з дiючим законодавством та Статутом. Фiнансових iнвестицiй пiдприємство не має.
За резултьтатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2 кв.2013 р. отримано прибуток в сумi 31,0 тис.грн.